Yom Kippur

9:00 AM Service - Mincha  5:10 - Neilah 6:20  Havdalah 7:17 PM